Snadderand

20.01.2013—30.03.2024
Snadderand, Gadwall (Kallaksjøen)
Snadderand, Gadwall (Kallaksjøen)
Snadderand, Gadwall (Kallaksjøen)
Snadderand, Gadwall (Kallaksjøen)
Snadderand, Gadwall (Kallaksjøen)
Snadderand, Gadwall (Kallaksjøen)
Snadderand, Gadwall (Kallaksjøen)
Snadderand, Gadwall (Kallaksjøen)
Snadderand, Gadwall (Kallaksjøen)
Snadderand, Gadwall (Kallaksjøen)
Snadderand, Gadwall (Kallaksjøen)
Snadderand, Gadwall (Kallaksjøen)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (Isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (Isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (Skipstadkilen, Hvaler)
Snadderand, Gadwall (Skipstadkilen, Hvaler)