Stjertand

17.03.2012—19.02.2023
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Fredrikstad, ØF)
Stjertand, Northern Pintail (Tautra, Frosta)
Stjertand, Northern Pintail (Tautra, Frosta)
Stjertand, Northern Pintail (Gamlebyen, Fredrikstad)
Stjertand, Northern Pintail (Gamlebyen, Fredrikstad)
Stjertand, Northern Pintail (Øra, Fredrikstad)
Stjertand, Northern Pintail (Øra, Fredrikstad)
Stjertand, Northern Pintail (Torsnes, Fredrikstad)
Stjertand, Northern Pintail (Torsnes, Fredrikstad)
Stjertand, Northern Pintail (Ranheim, Trondheim)
Stjertand, Northern Pintail (Ranheim, Trondheim)